Csángós of Moldavia

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
In March 2005 I spent a week in Lábnyik (Vladnic), a Csángó village in Moldavia accompanying some enthusiastic young people who decided to help preserving the knowledge of Hungarian language among the village youth. Csángós are of Hungarian origin (their name stems from a dialectic form of the word "migrate"), and their religion is Roman Chatolic in contrast with the neighbouring peoples living east of the Carpathians. They speak an archaic dialect of Hungarian, that, as said, resembles of the state of the language in the middle ages.
2005 márciusában egy hetet töltöttem egy Lábnyik (Vladnic) nevű moldvai csángó faluban, csatlakozva néhány lelkes fiatalhoz, akik célul tűzték ki a magyar nyelvtudás megőrzését a csángó ifjúság körében. A csángók magyar eredetű szigetet alkotnak a Kárpátokon túli románság között, vallásuk pedig római katolikus, ami szintén szokatlan a Kárpátoktól keletre. Érdekes, archaikus magyar nyelven beszélnek, mely, mint mondják, a középkori nyelvi állapotokat jeleníti meg.


Here are some images from the slideshow ||| Pár kép a diavetítésből...0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Csángós of Moldavia.

TrackBack URL for this entry: http://www.balintgilicze.com/mt/mt-tb.cgi/48

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Balint Gilicze published on May 14, 2008 8:09 PM.

Photoblogs I. was the previous entry in this blog.

Bruce Gilden - look at him working! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Some useful sites

Author:

Title:

Keyword:
 First Edition
 Signed

About me

Bálint Gilicze photographer, traveller. Want to know what's on his mind?